Методика викладання трудового навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сучасна освіта зазнає значного впливу змін у сучасному суспільстві, серед яких інтеграційні процеси, глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору тощо. Швидке зникнення бар’єрів між країнами створює умови, в яких в основу стратегічної і тактичної діяльності державної освітньої системи мають покладатися світові стандарти, що формуються до змісту, форм і методів навча

ння, до підсумкових результатів навчальної діяльності, до рівня і якості освіти.

Усвідомлення того, що система освіти повинна слугувати насамперед конкретному громадянину на основі належного врахування громадсько-особистісних прав і пріоритетів – одна з найважливіших світових тенденцій. Надати можливість усім без винятку проявити свій талант і творчий потенціал, реалізувати свої особисті плани – завдання, що поставила перед державами в галузі освіти Міжнародна комісія з питань освіти ХХІ століття при Раді Європи. Вчитися знати, вчитися діяти, вчитися бути, вчитися жити разом − провідні принципи, що визначені для освіти нового століття.

Концепція навчання в загальноосвітній школі забезпечує виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання". Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002.

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в школі. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Концепція розроблена з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду організації профільного навчання в загальноосвітній школі.

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно потребує від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Входження України до європейського освітнього простору, рух до навчання світового рівня, що диктується процесами глобалізації та інтеграції, − основний вектор розвитку національної системи освіти. Завдання, проголошені у стратегічному документі «Національній доктрині розвитку освіти» спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, досягнення її конкурентоспроможності в європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний духовно-світоглядний вибір, здобувати необхідні знання, набувати навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, навчатися протягом життя.

Перехід від національних до міжнародних стандартів навчання передбачає дотримання певних єдиних вимог, серед яких як обов’язкові для узгодженого стандарту середньої освіти визначені такі:

- денне навчання тривалістю не менше 12 років;

- диференціація програм старших класів.

Сучасні умови модернізації системи освіти в Україні потребують критичного вивчення і творчого застосування всього найціннішого з вітчизняного та зарубіжного науково-практичного педагогічного досвіду.

Об'єкт дослідження: мною було обрано тему Методика вивчення розділу "Основи матеріалознавства у 7 класі", для формування теоретичних та практичних навичок у процесі навчання в 7 класі.

Предмет дослідження: формування поняття навчання матеріалознавства в учнів сьомих класів.

Мета дослідження полягає в розробці методики використання електронного навчально–методичного комплексу, визначенні змісту та способів подання навчального матеріалу, що забезпечить формування знань учнів у процесі навчання матеріалознавтву.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність засвоєння умінь та навичок під час навчання та формування знань та навичків учнів може бути підвищена за рахунок наступних чинників:

- застосування електронного навчально-методичного комплексу для самостійного вивчення тем з можливістю надання різного роду допомоги і різноманітних комбінацій фрагментів навчального матеріалу;

- індивідуального підходу до учнів у процесі профільного навчання.

- систематизації знань учнів на уроках з предмету «Трудове навчання»;

Під час дослідження даної проблеми, у відповідності з метою і висунутою гіпотезою необхідно розв’язати наступні завдання:

- проаналізувати науково-практичні піходи до проблеми навчання матеріалознавству;

- визначити можливості електронного навчально-методичного комплексу для навчання учнів у вивченні матеріалознавства;

- здійснити відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплекс;

- розробити електронно навчально-методичний комплекс, який відповідає сформульованим вимогам;

- перевірити ефективність застосування ЕНМК з предмету «Трудове навчання».

Пошуки розв’язання поставлених завдань здійснювалися за допомогою наступних методів дослідження:

- аналіз навчально-педагогічної, філософської і методичної літератури з проблеми дослідження;

- вивчення сучасних комп’ютерних навчальних програм, у тому числі для трудового навчання;

- аналіз програм, підручників і методичних посібників для освітньої галузі «Технологія»;.

Сучасний урок – це активізована розумова діяльність учнів, де вчитель постійно має вдосконалювати відомі методи роботи, шукати засоби, які б сприяли глибокому засвоєнню програмового матеріалу.

Тільки творчий підхід до уроку з урахуванням нових досягнень в галузі педагогіки, психології та передового досвіду забезпечує високий рівень викладання. Потрібно також враховувати власний досвід вчителя, індивідуальні особливості кожного учня окремо, та загалом всього класу, а також особливості викладання навчального матеріалу. Адже, підготовка до уроку – це, не тільки наука, а й мистецтво яке потребує від вчителя натхнення і прояву творчих здібностей. Важливо зацікавити учнів, та правильно аргументувати потрібність і актуальність даної теми, прищепити любов до навколишнього середовища.

Сучасний розвиток суспільства і виробництва потребує від вчителів формувати в учнів не тільки техніко-технологічні знання і навички користуватися інструментами, але й вміння застосовувати ці знання на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), вміння використовувати сучасні технології.

У відповідності до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти і, зокрема, в трудовому навчанні учнів. Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

Головною метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток проектно-технологічної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в суспільстві. Основною умовою реалізації творчого потенціалу є технологічна та інформаційна діяльність, яка здійснюється від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Метою курсу трудового навчання є формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Другие рефераты на тему «Педагогика»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2021 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы